Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer, opdrachtnemer of verkoper: Sustainable Constructions B.V.
Opdrachtgever, koper, afnemer, wederpartij: de consument of de ondernemer die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten;
(Koop)overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument of zakelijke klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door de opdrachtnemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de opdrachtnemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sustainable Constructions en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Zakelijke klant: Klant, niet zijnde de consument;

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

Sustainable Constructions
Haterseweg 400
6533 GV Nijmegen
Nederland
Email: info@sustainableconstructions.nl

KVK-nummer: 10042369
www.sustainableconstructions.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst (ook op afstand) tussen Sustainable Constructions en de koper.

3.2          Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sustainable Constructions, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en zullen zij op verzoek van de koper de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk, kosteloos, toezenden.

3.3          Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, of nietig worden, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden in stand. De niet toepasbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die het dichtst bij het doel van de niet toepasbare bepaling aansluit.

3.4          Indien dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de koper zich in het geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Totstandkoming van overeenkomsten

4.1          Alle aanbiedingen van Sustainable Constructions, alsmede de door Sustainable Constructions opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2          Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de koper door Sustainable Constructions schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Sustainable Constructions beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.

4.3          Sustainable Constructions heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de koper door Sustainable Constructions zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

4.4          De koper garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Sustainable Constructions opgegeven informatie juist en volledig is. Mogelijk gevolgen van het niet doorgeven van de juiste gegevens komt nimmer te wijten aan Sustainable Constructions.

4.5          Sustainable Constructions zal uiterlijk bij levering van het product aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • de wijze waar de koper met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1          Sustainable Constructions zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomst de met de koper schriftelijk vastgelegde afspraken.

5.2          Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigingsmail binden Sustainable Constructions nimmer.

5.3          De koper zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens tijdig doch uiterlijk veertien dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Sustainable Constructions door middel van het sturen van een e-mail naar henny@sustainableconstructions.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor risico van de koper.

Artikel 6 – Prijzen, betalingen en opeisbaarheid

6.1         Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2         Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en in mailings van Sustainable Constructions zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

6.3          Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling aan Sustainable Constructions van de verschuldigde prijs door de koper plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. Sustainable Constructions kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Sustainable Constructions van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de koper of de aard van de relatie met de koper hiertoe aanleiding geven.

6.4          Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal. Alle bestellingen dienen door de koper te worden betaald volgens de door de koper gekozen betaalmethode. Mocht de koper kiezen voor iDeal dan wordt de volledige aankoopprijs door de koper vooruitbetaald.

6.5          Sustainable Constructions is gerechtigd om de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, in geval van een toerekenbare niet-nakoming door de koper van zijn verplichting op grond van de overeenkomst.

6.6          De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sustainable Constructions te melden.

6.7          Indien de betaling door de koper geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de koper op de website van Sustainable Constructions wordt opgegeven als zijnde adres van de creditcardhouder.

6.8          De onderneming Worldpay B.V., Claude Debussylaan 16, Amsterdam 1082 MD, Nederland is belast met de verwerking van creditcardbetalingen. Alle creditcardgegevens worden rechtstreeks in het systeem van Worldpay B.V. in Nederland ingevoerd en kunnen niet door ons worden gelezen of opgeslagen.

6.9          Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Sustainable Constructions is gewezen op de te late betaling en Sustainable Constructions de koper een termijn van veertien dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sustainable Constructions gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Sustainable Constructions kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6.10       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Sustainable Constructions dienen te worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de koper te bewerkstelligen, dan wel een schadevergoeding op de koper te verhalen, komen ten laste van deze wederpartij. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de werkelijke (proces)kosten verschuldigd zijn, ook voor zover deze het liquidatietarief gehanteerd door de rechtbank overstijgen.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

7.1          Sustainable Constructions staat ervoor in dat de producten altijd voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2          Een door Sustainable Constructions, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Sustainable Constructions kan doen gelden, indien Sustainable Constructions tekort is geschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

7.3          Onder extra garantie wordt verstaan: iedere verbintenis van Sustainable Constructions, diens toeleverancier, fabrikant of importeur waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

7.4          Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien gelet op de aard van het product en de mededelingen die Sustainable Constructions over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Indien het afgeleverde product niet voldoet aan de overeenkomst dient dit binnen twee maanden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door de koper. De termijn vangt aan nadat de non-conformiteit de koper bekend is of had kunnen zijn. Na afloop van deze termijn kan geen beroep meer worden gedaan op non-conformiteit van de zaak.

7.5          Voor de koper geldt dat een afgeleverd product niet aan de overeenkomst voldoet indien het gebrek zich binnen zes maanden voordoet. Het is aan Sustainable Constructions om te bewijzen dat het product tijdens de levering wel aan de voorwaarden voldoet. Voor de zakelijke klant ligt de bewijslast bij de koper. De zakelijke klant zal in de non-conformiteit op het moment van levering moeten aantonen.

7.6          Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient Sustainable Constructions te zorgen voor aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het geleverde product. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt, is ontbinding van de overeenkomst mogelijk. Wanneer de kosten voor aflevering, vervanging of herstel niet redelijk zijn vergeleken met een andere oplossing, is Sustainable Constructions niet gehouden tot deze aflevering, vervanging of herstel. Bij een zakelijke aankoop kan Sustainable Constructions besluiten om geen aflevering, vervanging of herstel aan te bieden en direct over te gaan tot de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

8.1          Sustainable Constructions zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Sustainable Constructions kenbaar heeft gemaakt.

8.2          De levertijd vangt aan nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke gegevens aan Sustainable Constructions ter beschikking zijn gesteld en de betaling indien en voor zover deze vooraf diende te geschieden is ontvangen.

8.3          Leverkosten en levertijd zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de zending, het land waar geleverd moet worden en of een product uit voorraad geleverd wordt. 

8.4          De opgegeven levertijden voor materialen of prestaties zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen. Het overschrijden van de levertijd kan eerst tot verzuim leiden na schriftelijke ingebrekestelling.

8.5          Na ontbinding conform het vorige lid zal Sustainable Constructions het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

8.6          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sustainable Constructions tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Sustainable Constructions bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.7          Bij fysieke levering hoeft Sustainable Constructions de zaak niet verder te vervoeren dan tot waar een voertuig over een behoorlijk begaanbaar terrein kan en mag komen.

8.8          De koper is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van Sustainable Constructions noodzakelijk medewerking te verlenen. 

8.9          De koper is verplicht de producten of zaken af te nemen op het moment dat Sustainable Constructions aflevert of doet afleveren.

8.10       Indien de koper afname weigert of levering onmogelijk maakt is Sustainable Constructions gerechtigd deze materialen voor rekening en risico van de koper op te slaan. 

8.11       Bij zichtbare beschadiging na ontvangst van de goederen wordt de koper geacht de inhoud van de levering gelijk in het bijzijn van de bezorger te controleren en beschadigingen gelijk schriftelijk te laten bevestigen.

8.12       Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geheel bedrijfsvaardig aan de koper ter beschikking is gesteld en is aanvaard.

8.13       Om een snelle bezorging van de zending te garanderen dient de koper de juistheid van de adresgegevens te controleren. Als alternatief bezorgadres is het ook mogelijk om het werkadres in te voeren.

8.14       Verkeerde adressen of adressen waarbij de bezorger de koper niet aantreft, kunnen leiden tot vertraging en extra kosten bij de bezorging van de zending.

Artikel 9 – Retourprocedure en herroepingsrecht

9.1          De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Sustainable Constructions mag de wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.2          De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de wederpartij, of een vooraf door de wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de wederpartij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Sustainable Constructions mag, mits hij de wederpartij hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  B. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht voor de koper:

9.3          Indien Sustainable Constructions de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

9.4          Indien Sustainable Constructions de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien dagen na de dag waarop de wederpartij die informatie heeft ontvangen.

 

Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd:

9.5          Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.6          De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

9.7          De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Sustainable Constructions hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan:

9.8          Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Sustainable Constructions.

9.9          Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Sustainable Constructions. Dit hoeft niet als Sustainable Constructions heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

9.10       De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Sustainable Constructions verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.11       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

9.12       De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders is overeengekomen.

 

Verplichtingen van Sustainable Constructions bij herroeping:

9.13       Als Sustainable Constructions de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.14       Sustainable Constructions vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten die door Sustainable Constructions in rekening zij gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Sustainable Constructions aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.15       Sustainable Constructions gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

9.16       Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sustainable Constructions de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht:

9.17       Sustainable Constructions kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Sustainable Constructions dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sustainable Constructions geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 10 – Opschorting, retentie en ontbinding

10.1       Indien de koper in verzuim is vanwege niet tijdige betaling of anderszins zijn verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt is Sustainable Constructions onverminderd haar rechten uit de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst bevoegd om de uitvoering van opdrachten op te schorten dan wel de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk overeenkomst te ontbinden.

10.2       Indien de koper in verzuim is vanwege niet tijdige betaling of anderszins zijn verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt is Sustainable Constructions onverminderd haar rechten uit de wet, en behoudens de verplichtingen uit de overige artikelen van deze overeenkomst bevoegd om zich te beroepen op het retentierecht en daarmee nakoming van haar verplichting tot afgifte van het product op te schorten.

10.3       Bij opschorting van haar prestaties, het uitoefenen van het retentierecht of ontbinding van onderhavige overeenkomst, op grond van dit artikel, is Sustainable Constructions op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade.

Artikel 11 – Voorwaarden voor waardebonnen en cadeaubonnen

11.1       Waardebonnen uit acties kunnen niet wordt gekocht. Zij worden door Sustainable Constructions in verband met acties uitgegeven en hebben een verloopdatum.

11.2       Waardebonnen uit acties zijn alleen geldig in de aangegeven periode en kunnen slechts één keer tijdens een bestelling worden gebruikt op de website.

11.3       Er kunnen geen waardebonnen met elkaar worden gecombineerd. Bij één bestelling kunnen wel meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld.

11.4       Het is mogelijk dat enkele producten van de waardebonactie of cadeaubonnen zijn uitgesloten. Het staat Sustainable Constructions vrij om merken uit te sluiten.

11.5       De waardebonnen uit acties kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen.

11.6       Indien op de waardebon een minimale bestelwaarde wordt genoemd, dient deze bereikt te worden om de waardebon geldig te maken. Wanneer geen minimale bestelwaarde wordt genoemd, dient de waarde van de goederen minstens zo hoog te zijn als het bedrag van de waardebon. Een eventueel resterend bedrag wordt niet uitbetaald.

11.7       Indien de waarde van de cadeaubon voor de bestelling niet toereikend is, dient het resterende bedrag te worden bijbetaald.

11.8       Waardebonnen en cadeaubonnen kunnen slechts worden ingeruild vóór het afsluiten van de bestelling/aankoop. De bon kan niet achteraf worden verrekend. Het tegoed wordt niet in contanten uitgekeerd.

11.9       Sustainable Constructions kan niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer de cadeaubon verloren gaat of wordt gestolen of wanneer het, door eigen schuld, niet meer leesbaar is.

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1       Sustainable Constructions beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijk termijn, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sustainable Constructions.

12.3       Klachten kunnen worden ingediend middels de klantenservice van Sustainable Constructions.

12.4       Bij Sustainable Constructions ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord, voor zover mogelijk. Als een klacht om een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sustainable Constructions binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en, indien mogelijk, een schatting van de verwerkingstijd van de klacht.

12.5       Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel binnen drie maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Privacy

13.1       De wijze waarop gebruik wordt gemaakt en om wordt gegaan met persoonsgegevens staat uitgewerkt in het privacy beleid welke u terug kunt vinden op de desbetreffende website;

www.sustainableconstructions.nl

Artikel 14 – Garantie

14.1       Sustainable Constructions verleent ten aanzien van geleverde producten of onderdelen daarvan geen garantie, anders dan de garantie welke Sustainable Constructions inzake het betreffende product en/of het betreffende onderdeel door de leverancier van dat product of dat onderdeel wordt verleend.

14.2       Op alle producten van Sustainable Constructions geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat de koper recht heeft op een goed product. Binnen de wettelijke garantie zorgt Sustainable Constructions ervoor dat een defect aan het product zo snel mogelijk wordt gerepareerd of vervangen (indien reparatie niet mogelijk is).

14.3       De wettelijke garantietermijn is afhankelijk van het product en afgestemd op de levensduurverwachting.

14.4       De garantie van Sustainable Constructions vervalt indien een gebrek aan het product of een onderdeel daarvan het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig gebruik, onderhoud of ander verzuim aan de zijde van de koper. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie van Sustainable Constructions worden gedekt, zullen aan de koper tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1       Sustainable Constructions is jegens de koper slechts aansprakelijk en slechts gehouden tot vergoeden van schade, voor zover blijkt uit dit artikel.

15.2       Ingeval Sustainable Constructions aansprakelijk wordt gehouden voor enige vorm van schade, is de aansprakelijkheid van Sustainable Constructions beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.3       Indien Sustainable Constructions aansprakelijk zou zijn ten opzichte van de koper, uit welke hoofde ook, is Sustainable Constructions slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde producten of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade veroorzaakt is door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Sustainable Constructions niet aansprakelijk.

15.4       Sustainable Constructions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst en gemiste besparingen).

15.5       Sustainable Constructions aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid en wordt door de koper niet aangesproken en wel gevrijwaard voor schade:

 • als gevolg van zelf en/of niet juist monteren van producten;
 • als gevolg van en na een reparatie en/of wijzingen aan producten of onderdelen daarvan door de koper of derden verricht;
 • als gevolg van gebrekkige medewerking, materialen en/of onjuist of incomplete informatie verstrekt door de koper;
 • als gevolg van gebrekkige en/of onjuiste of incomplete informatie verstrekt door officiële registers en andere externe bronnen;
 • als gevolg van ondeskundig, onjuist of onreglementair gebruik van de geleverde producten, dan wel gebruik op andere dan door de fabrikant of Sustainable Constructions voorgeschreven wijze;
 • als gevolg van een negatieve beoordeling door een derde/derde-deskundige voor zover hier geen mathematisch, biologisch, chemisch of natuurkundig wetenschappelijk erkend principe aan ten grondslag ligt;
 • ontstaan vanwege haar rechtmatige uitoefening van retentie-, opschortings- en ontbindingsrechten, haar bij wet of middels deze overeenkomst gegeven.

15.6       De koper vrijwaart Sustainable Constructions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Sustainable Constructions toerekenbaar is.

15.7       Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Sustainable Constructions. verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden of bekend had moeten worden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden. De koper dient een dergelijke gebeurtenis binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Sustainable Constructions te melden. Indien de koper dit nalaat vervalt ieder vorderingsrecht op Sustainable Constructions.

15.8       In geval van overmacht zal Sustainable Constructions niet aansprakelijk zijn tegenover de koper en zal Sustainable Constructions geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Sustainable Constructions worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht onredelijk lang voortduurt, zijn Sustainable Constructions en de koper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Sustainable Constructions zou hinderen en waarop Sustainable Constructions geen invloed op of controle over heeft.

15.9       Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering tot plaatsing van het werk zijn aangevoerd, draagt de koper het risico van schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid van de zijde van Sustainable Constructions en/of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

16.1       Alle door Sustainable Constructions geleverde producten blijven eigendom van Sustainable Constructions tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Sustainable Constructions heeft op de koper uit hoofde van onderhavige overeenkomst en voorwaarden.

16.2       Bij aankomst op de plaats van levering gaat het risico van de te leveren producten steeds en blijvend over op de koper.

16.3       Zolang de producten op basis van lid 1 nog eigendom van Sustainable Constructions zijn staat het de koper niet vrij om de producten te vervreemden, verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te plaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bewaren.

16.4       Zolang de producten op basis van lid 1 nog eigendom van Sustainable Constructions zijn, verplicht de afnemer zich op eerste verzoek de producten aan Sustainable Constructions beschikbaar te stellen. De afnemer verleent nu reeds onherroepelijk de machtiging aan Sustainable Constructions om de plaats waar de producten zich bevinden te betreden om de producten mee te nemen. De afnemer verleent op verzoek zijn medewerking aan de handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van €500,- voor iedere dag dat de afnemer hierin nalatig blijft.

Artikel 17 – Rechten van intellectueel eigendom

17.1       De afnemer vrijwaart Sustainable Constructions en stelt Sustainable Constructions vrij van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijk) inbreuk op een recht van intellectueel eigendom ten gevolge van gebruik van de aan de koper ter beschikking gestelde zaken, ontwerpen of andere gegevens ten gevolge van opslag of aflevering door Sustainable Constructions van de mede volgens die gegevens vervaardigde producten.

17.2       Sustainable Constructions draagt met de betreffende materialen of prestaties het intellectueel eigendomsrecht verbonden aan het betreffende product niet over noch worden op deze wijze licenties verleent. Behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

Artikel 18 – Faillissement

18.1       Indien de koper komt te verkeren in staat van faillissement, surséance van betaling of onder curatele (ingevolge het burgerlijk wetboek dan wel de faillissementswet) wordt gesteld, dan wel het bedrijf wordt stilgelegd, vereffening of liquidatie van het bedrijf volgt, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Sustainable Constructions gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder haar toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In de voorkomende gevallen is Sustainable Constructions gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Artikel 19 – Geschillen

19.1       Op overeenkomsten tussen Sustainable Constructions en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2       Geschillen tussen de koper en Sustainable Constructions over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Sustainable Constructions te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de koper als Sustainable Constructions worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

19.3       Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst binnen redelijk termijn aan Sustainable Constructions heeft voorgelegd.

19.4       Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

19.5       Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Sustainable Constructions aan deze keuze gebonden. Wanneer Sustainable Constructions dat wil doen, zal de koper binnen vijf weken na een daartoe door Sustainable Constructions schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Sustainable Constructions de keuze van de koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Sustainable Constructions gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

19.6       De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

19.7       De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Sustainable Constructions surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 20 – Copyright

20.1       Alle afbeeldingen en teksten in de catalogi en in de webshop zijn eigendom van Sustainable Constructions en door de auteurswet beschermd. Bij onrechtmatig gebruik neemt Sustainable Constructions gelijk en zonder bekendmaking gerechtelijke stappen.

Artikel 21 – Aanvullende bepalingen

21.1       Indien de algemene voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring of uiting schriftelijk moet worden gedaan dan is aan deze eis tevens voldaan indien de verklaring langs elektronische weg is gedaan.

21.2       De door de Sustainable Constructions opgeslagen versie van het elektronisch bericht, verzonden of ontvangen, geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.